Tilat osana menestyvää yrityskulttuuria

with Ei kommentteja
Kirjoittaja on Great Place to Workin konsultti Kristiina Borg, joka näkee tilat hyvin merkityksellisenä osana yrityskulttuuria
Kirjoittaja on Great Place to Workin konsultti Kristiina Borg, joka näkee tilat hyvin merkityksellisenä osana yrityskulttuuria

Katsaus Suomen parhaiden työpaikkojen fyysisiin tiloihin.

Kirjoittaja on Great Place to Workin konsultti Kristiina Borg, joka harrastaa vapaa-aikanaan tilatutkimusta Turun yliopistossa, aiheenaan fyysisen tilan rooli asiantuntijaorganisaation legitimoinnissa. Kirjoittajan sydämessä tilat ovat merkityksellinen osa tavoiteltua organisaatiokulttuuria.

Millainen merkitys tiloilla on yrityksen menestykselle? Voidaanko tiloilla vaikuttaa positiivisesti ihmisten työntekoon? – Vastaus näyttäisi olevan, että kyllä voidaan. Organisaation fyysisillä tiloilla on mahdollista tukea menestyvää organisaatiokulttuuria. Ihmisten välistä samassa tilassa tapahtuvaa vuorovaikutusta pidetään yhtenä menestyksen sekä luovuuden lähtökohdista.

Menestyvän kulttuurin luominen yritykseen on yllättävän vaikeaa; harva organisaatio pystyy tosiasiassa edistämään menestystä onnistuneesti ja pitkäjänteisesti. Useimmiten ensimmäinen askel kohti luovuutta ja innovaatioita on ihmisten välisen kanssakäymisen lisääminen organisaatiossa. Menestyksellinen kanssakäyminen riippuu sekä organisaation fyysisistä tiloista että muista organisatorisista tekijöistä. Esimerkiksi innovaatiot edellyttävät aina ihmisten välistä kanssakäymistä – tietoa vaihdetaan ja sitä kehitetään uuden tai vanhan tiedon päälle. Innovaatioiden kehittäminen vaatii yksilöiltä myös itsenäistä työskentelyä. Sen vuoksi on tärkeää, että organisaatiot tarjoavat erilaisia työskentelytiloja luovan prosessin eri vaiheisiin.

Se, millaiset yrityksen tilat ovat, määrittelee monia tärkeitä yrityskulttuurin tekijöitä. Esimerkiksi ihmisten läheisyys ja alueellisuus ja se miten tilat on jaettu vaikuttavat ihmisten yksityisyyteen ja kontrollointiin, sekä mukautuvuuteen ja joustavuuteen. Tilasuunnittelulla viestitään epäsuorasti valtaa ja muita sosiaalisia tekijöitä työympäristössä.

Suomen parhaissa työpaikoissa tilat ovat merkityksellinen osa menestyvää organisaatiota. Suomen 50 parhaassa työpaikassa 83% työntekijöistä oli samaa mieltä väittämän ”organisaatiomme tilat luovat hyvän työyhteisön” kanssa. Tarkemman tarkastelun perusteella voidaan todeta, että noin 30 yritykselle tilat on hyvinkin merkityksellinen ja niihin on selkeästi panostettu. Tämä näkyi myös henkilöstön tutkimuksessa antamissa avoimissa kommenteissa. Tiloista oltiin aidosti ylpeitä ja ne koettiin merkitykselliseksi motivaatiotekijäksi.

Suomen parhaissa työpaikoissa korostuu erityisesti artefaktien ja erilaisten symbolien merkitys organisaatiokulttuurin luojana. Esimerkiksi Vincitissä yritysilme on luotu Sincity-elokuvan mukaiseksi Vincity-kulttuuriksi. Vincityssä seikkailee maskottina omintakeinen musta kumiankka Vincent Duck, jonka päätyö on toimia kehittäjien ongelmien ratkaisijana. Kumiankan merkitystä osana yrityskulttuuria ei voi olla huomaamatta. Tietoisesti suunnitellut näkyvät artefaktit, kuten esimerkiksi rakennus, merkki, nimi tai logo viestivät organisaatiosta sen näkyvää identiteettiä. Suomen parhaissa työpaikoissa organisaation arvot ja kulttuuri on tehty näkyväksi usein tilasuunnittelun keinoin.

Suomen parhaissa työpaikoissa tilat ovat eräänlainen kodin jatke, jonne tullaan viihtymään. Työtä tehdään silti paljon ja ihmiset antavat kaikkensa ja siksi onkin tärkeää, että tilat joustavat työntekijöiden tarpeiden mukaan.

Hyvän tilasuunnittelun merkitys organisaatiokulttuurille voidaan mielestäni kiteyttää seuraaviin huomioihin:

• Hyvin suunnitellut tilat viestivät organisaatiosta ja sen liiketoiminnasta.
• Aineelliset artefaktit ja objektit kommunikoivat kulttuuria.
• Tilat tarjoavat sopivan paikan ajatustyölle tai fyysiselle työlle.
• Tilat inspiroivat ihmisiä ajattelemaan uusin näkökulmin, innovatiivisesti ja luovasti.
• Tilat eivät voi olla pelkästään brändin ilmentymä. Ihmisten osallistaminen oman ympäristönsä suunnitteluun muovaa tilan kulttuuria tukevaksi.
• Joustavat ja kulttuuria tukevat tilat auttavat ihmisiä loistamaan ja antamaan parhaansa.
• Tilojen joustavuus lisää tilatehokkuutta.
• Tilat ovat fyysinen manifesti organisaation visiosta ja arvoista sekä tavoitellusta asiantuntijuudesta.

Se, millaisissa tiloissa yrityksessäsi työskennellään ei siis ole yhdentekevää.